Sakhelheterna

Enligt livsmedelslagen är företagen antingen anmälda eller godkända livsmedelslokaler. Kraven på förhållandena/hygienen skiljer sig mellan dessa livsmedelslokaler medan kraven på produktsäkerheten är lika för alla. Därför skiljer sig sakhelheterna som inspekteras delvis från varandra.

Sakerna som inspekteras har samlats till sakhelheter. Genom att klicka på rubriken, ser man vilka saker inspekteras i fråga varade sakhelhet. Saken inspekteras, då företaget har ifrågavarande verksamhet.

 • 1Egenkontrollplanen eller Hur kraven för godkännanden följs

  I anmälda livsmedelslokaler:
  Varje företagare bör ha en plan för egenkontroll. Inspektören kontrollerar att planen är aktuell och att dess omfattning är tillräcklig för ifrågavarande verksamhet.

  I godkända livsmedelslokaler:
  I denna punkt kontrolleras att kraven för godkännandet följs i lokalerna, utrustningen och verksamheten samt kvaliteten på vattnet och att planen för egenkontroll överensstämmer med kraven

 • 2Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll eller Lokalernas och utrustningens underhåll

  Kontrollen riktas till speciellt till utrymmen där oförpackade livsmedel hanteras.

  I anmälda livsmedelslokaler:
  Lokalerna bör vara lämpliga för försäljning, servering, behandling eller framställning av livsmedel. I denna punkt kontrollers skicket hos konstruktionerna och ytorna samt utrymmenas tillräcklighet.

  I godkända livsmedelslokaler:
  kontrolleras underhållet av lokalerna, konstruktionerna, ytorna, inredningen, utrustningen och redskapen.

   

 • 3Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

  Lokalerna och redskapen bör vara rena, så att de passar hantering av livsmedel.

  I anmälda livsmedelslokaler:
  Denna punkt gäller den dagliga aktiviteten och hygiennivån i lokalen. Här inspekteras lokalernas, arbetsredskapens och städredskapens skick, ordning och renhet. Dessutom kan skadedjursbekämpningen och avfallshanteringen kontrolleras.

  I godkända livsmedelslokaler:
  Denna punkt gäller den dagliga aktiviteten och hygiennivån i lokalen. Här inspekteras lokalernas och konstruktionernas renhet och ordning samt ytornas, inredningens, utrustningens och arbetsredskapens renhet. Dessutom kan saker som gäller skadedjursbekämpningen och avlägsnandet av avfall och avloppsvatten kontrolleras.

   

 • 4Personalens arbete och utbildning

  Hygieniskt arbetssätt är väsentligt, då livsmedel hanteras.

  Saken inspekteras både i anmälda och godkända livsmedelslokaler.

  I denna punkt kontrolleras personalens arbetshygien, handhygien och arbetskläder. Dessutom kan saker som gäller skolning och hygienkompetensen kontrolleras.

 • 5Livsmedlens produktions- eller hanteringshygien eller Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

  Hanteringen av risker är viktig vid produktion av livsmedel.

  I anmälda livsmedelslokaler:
  Kontrolleras riskkontrollen inom produktionen samt förpackningen.

  I godkända livsmedelslokaler:
  Kontrolleras den allmänna hygienen vid livsmedelsproduktion, åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer, tappställenas och vattenförbrukande utrustningens hygien, hygienen vid upptining, nedkylning och frysning, hygienen vid emballering och förpackning, hygienen vid förvaring och lagring av livsmedel, hygienen vid hantering och lagring av biprodukter.

 • 6Kontrollen av livsmedlens temperaturer

  Livsmedel ja deras råvaror ska lagras på rätt sätt för att de ska vara trygga. Temperaturen är vid livsmedelshanteringen en ständigt ikttagbar sak.

  I anmälda livsmedelslokaler:
  Kall mat ska hållas kall och varma mat ska hållas varm. Förutom förvaringstemperaturen kontrolleras övriga faktorer som inverkar på matens hållbarhet. Dessutom kontrolleras matens nedkylning, som ska göras tillräckligt snabbt – speciellt gällande lättfördärvliga livsmedel.

  I godkända livsmedelslokaler:
  Här kontrolleras temperaturkontrollen i kylda utrymmen, livsmedlens produktionsprocess, frysprodukter och infrysta livsmedel. Dessutom kontrolleras temperaturkontrollen av vattnet som används för desinficering av arbetsredskap samt temperaturkontrollen av slaktkroppar som skall sändas.

 • 7Försäljningen och serveringen

  Saken inspekteras endast i anmälda livsmedelslokaler.

  Med försäljning och servering menas de ställen där konsumenten själv kan välja och serveras sig livsmedel till exempel restaurangens buffébord eller butikens salladsbar och fisk- och köttdiskar. Kontrollen gäller saluhållningstider, temperaturer och åtskiljandet av produkterna.

 • 8Särskilda kraven på livsmedelsproduktion

  Saken inspekteras endast i godkända livsmedelslokaler.

  Till de särskilda kraven på livsmedelsproduktionen hör hanteringen av TSE-riskmaterial, slaktkropparnas renhet och framställning av malet kött, köttberedningar, mekaniskt urbenat kött samt torkat ren kött. Dessutom kontrolleras fiskeriprodukternas parasitbesiktningarna och fryshantering samt kvaliteten på råvaran till äggprodukter.

 • 9Mottagningen av djur och uppgifterna om djuren

  Saken inspekteras endast i godkända livsmedelslokaler, som hanterar djur.

  Sakerna som kontrolleras är registerförfrågningarna om nötdjur, uppgifterna om livsmedelskedjan, transporten av djur, märkningen och identifieringen, bokföringen över djur som tagits till slakt och åtskiljandet av djuren som kommit till slakteriet.

 • 10Allergi och intolerans orsakande ämnen

  Saken inspekteras både i anmälda och godkända livsmedelslokaler.

  I denna punkt kontrolleras att i livsmedel eller i serverad mat inte under lagring, framställning och servering kontamineras (joutua) med ämnen som inte hör till receptet. Kontroller gäller ingredienser som kan förorsaka symptom hos matallergiker eller keliakiker. Dessa i lagstiftningen bestämda ingredienser är bland annat säd som innehåller gluten som vete och mjölk, fisk, ägg och nötter. I försäljningen och serveringen inspekteras saken, då företaget skriftligen eller muntligen meddelar konsumenten att livsmedlet passar till glutenfri eller till en viss allergidiet. I övriga livsmedelslokaler kontrolleras saken då företagaren framställer, låter tillverka eller packar livsmedel.

 • 11Livsmedlens sammansättning

  Saken inspekteras både i anmälda och godkända livsmedelslokaler.

  Denna punkt kontrolleras på förtagaren använder, framställer eller producerat för samt importerar produkter. Med stickprov kontrolleras användningen av tillsatsämnen, aromer och enzymer, tillsättning av näringsämnen i livsmedel, och möjliga nylivsmedel. Dessutom kontrolleras att anmälan om utsläppandet på marknaden av ett berikat livsmedel är gjord.

 • 12Särskilda kraven på livsmedelsproduktion

  Saken inspekteras både i anmälda och godkända livsmedelslokaler.

  Livsmedlens sammansättning kontrolleras med hjälp av stickprov, då företagaren framställer, låter tillverka, eller importerar kosttillskott, livsmedel avsedda för särskilda grupper som modersmjölksersättningar, barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål eller kostersättning för viktkontroll. Därutöver kontrolleras bär- och fruktberedningars sammansättning och att produktspecifika särskilda märkningarna överensstämmer med bestämmelserna.

 • 13Informationen som ska ges om livsmedel

  Saken inspekteras både i anmälda och godkända livsmedelslokaler.

  Märkningarna på förpackningarna berättar för konsumenten on själva produkten, bl.a. om ingredienserna, ursprunget och näringsinnehållet. Produkternas påskrifter kontrolleras då företagaren själv framställer, låter framställa eller packar livsmedel. Förpackningspåskrifterna kontrolleras även on butiken säljer oförpackade livsmedel eller försäljaren säljer produkter från egenimport. Därutöver kontrolleras närings- och hälsopåståendena som används i marknadsföringen.

   

 • 14Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial

  Saken inspekteras både i anmälda och godkända livsmedelslokaler.

  Förpackningsmateariaalen bör vara passande både för livsmedlet och för användningsändamålet. Denna punkt kontrolleras då företagaren företagare hanterar, tillverkar, låter tillverka, förvarar, förpackar, inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet) livsmedel. Kontrollen inriktas på förpackningsmaterial och andra material, maskiner, anordningar, redskap och produkter (såsom kärl, arbetsredskap, engångshandskar) som kommer i kontakt med ett livsmedel.

 • 15Leveranserna av livsmedel eller Leveranserna av livsmedel och biprodukter

  I anmälda livsmedelslokaler
  Kontrolleras att mottagna och levererade livsmedel motsvarar kraven speciellt gällande temperaturen. Punkten kontrolleras då företagaren själv transporterar livsmedel eller använder en på sitt ansvar varande transportservice, som inte klassificeras som en skild livsmedelslokal. Temperaturen kontrollera då produkterna som transporteras kräver kall- eller varmförvaring.

  I godkända livsmedelslokaler:
  Kontrollas att mottagna och levererade livsmedel motsvarar kraven speciellt gällande temperaturen. Därutöver kontrolleras handelsdokument, transportförhållanden och temperaturkontroll både för livsmedel och biprodukter. Även salmonellaresultaten inom äggproduktionen kontrolleras.

   

 • 16Spårbarheten och återkallelserna

  Saken inspekteras både i anmälda och godkända livsmedelslokaler.

  Med spårbarhet menas att företagaren vet varifrån råvarorna eller försäljningsartikeln har kommit. Rutten ska identifieras ett steg bakåt och ett framåt. Även spårbarhetskraven på kött och fisk kontrolleras. Därutöver kontrolleras funktionerna för återkallelserna av livsmedel.

  Dessutom kontrolles i anmälda livsmedelslokaler följandet av reglerna för verksamhet förenad med låg risk.

  Dessutom kontrolleras i godkända livsmedelslokaler hnteringen av och beredskapen för särskilda situationer. Situationerna är till exempel elavbrott, ovanlig avvikelse i vattnets kvalitet, söndrig produktionslinje eller eldsvåda.

   

 • 17Undersökningarna inom livsmedelsproduktionen

  Saken inspekteras både i anmälda och godkända livsmedelslokaler.

  I anmälda livsmedelslokaler:
  Planen för egenkontroll innehåller ofta provtagning till exempel för att säkerställa renhet och den mikrobiologiska kvaliteten. Under inspektionen bedöms on provtagningen har utförts och om åtgärderna som vidtas utgående från undersökningsresultaten vid behov varit de rätta. Därutöver kontrolleras om egenkontrollen om vissa saker följts upp såsom mögeltoxiner och främmande ämnen som uppkommer under processen.

  I godkända livsmedelslokaler:
  I denna punkt kontrolleras egenkontrollundersökningarna inom processhygienen och undersökningarna som säkerställer livsmedlens säkerhet samt om åtgärderna som vidtas utgående från undersökningsresultaten. Därutöver kontrolleras om egenkontrollen av vissa sjukdomsalstrare såsom salmonella, EHEC, listeria och kampylobakter har utförts och om vissa saker följts upp såsom resterna av läkemedel, mögeltoxiner och främmande ämnen som uppkommer under processen.

   

 • 18Oiva-rapportens presentation

  Saken inspekteras både i anmälda och godkända livsmedelslokaler.

  Konsumenten har rätt att bekanta sid med Oiva-rapporten innan beslut om besök har gjorts.
  I denna punkt kontrolleras att Oiva-rapporten är sakligt framlagd för konsumenten.

Ändrat 22.10.2019