Allmänt om Oiva

Vad Oiva är

  • Oiva ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna
  • Resultaten av inspektionerna som gäller företag i livsmedelsbranschen offentliggörs på denna webbplats med hjälp av smilisar allt efter som inspektörerna utför inspektioner.
  • I Oiva bedömer tillsynsmyndigheten för livsmedel livsmedelssäkerheten i företagen.
  • Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelsverket .

Oiva är inte

  • I Oiva bedöms inte nivån på servicen till kunderna eller annan service och inte heller smaken på maten.
  • Oiva ändrar inte på kraven i lagstiftningen och ger inte heller några tolkningar av bestämmelserna.
  • Sakerna som inspekteras i företagen förblir de samma också då inspektioner görs enligt Oiva.

Frågor om Oiva

  • Kommuneras inspektören känner och kontrollerar de lokala företagen. Kontaktuppgifter till kommunernas livsmedelstillsyns finns på evira.fi respons om livsmedel. Många tillsynsenheter meddelar även sin email-adress på denna sida.
  • Ofta ställda frågor och svar om Oiva finns här
Ändrat 20.4.2021