Allmänt om Oiva

Vad Oiva är

 • Oiva ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna
 • Resultaten av inspektionerna som gäller företag i livsmedelsbranschen offentliggörs på denna webbplats med hjälp av smilisar allt efter som inspektörerna utför inspektioner.
 • I Oiva bedömer tillsynsmyndigheten för livsmedel livsmedelssäkerheten i företagen.
 • Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelsverket .

Oiva är inte

 • I Oiva bedöms inte nivån på servicen till kunderna eller annan service och inte heller smaken på maten.
 • Oiva ändrar inte på kraven i lagstiftningen och ger inte heller några tolkningar av bestämmelserna.
 • Sakerna som inspekteras i företagen förblir de samma också då inspektioner görs enligt Oiva.

Oiva-systemet

 • Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelsverket. De kommunala inspektörerna utför inspektioner i enlighet med tillsynsplanen.
 • Resultaten offentliggörs allt efter som livsmedelsinspektörerna utför inspektioner. I Oiva bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsom livsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar. För att få den bästa smilisen förutsätts att lagen följts. Alltid då Oiva ler är livsmedelssäkerheten god i företaget med tanke på konsumenten.
 • Oiva förenhetligar inspektionsrutinerna, eftersom inspektörerna på olika håll i Finland utför inspektioner utgående från samma bedömningsanvisningar. Inspektionerna blir mer inriktade och snabbare och det understryks att inspektionerna bygger på riskerna. Inspektionerna görs också i regel utan förhandsanmälan. Sakerna som inspekteras i företagen förblir de samma också då inspektioner görs enligt Oiva.
 • Genom att offentliggöra tillsynsinformationen vill man öka transparensen i tillsynen och ge konsumenterna information om resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen. Ett mål är också att göra tillsynen mer effektiv och bättre känd. Oiva uppmuntrar företagen att vinnlägga sig om livsmedelshygienen och produktsäkerheten. Företagen ges också en möjlighet att berätta för konsumenten om sin verksamhet.

Frågor om Oiva:

 • Kommuneras inspektören känner och kontrollerar de lokala företagen. Kontaktuppgifter till kommunernas livsmedelstillsyns finns på evira.fi respons om livsmedel. Många tillsynsenheter meddelar även sin email-adress på denna sida.
Ändrat 28.3.2024