Frågor och svar om Oiva

På sidan har samlats de vanligaste frågorna om Oiva såsom, vem kontaktas då jag upptäckt brister i ett livsmedelsföretag eller om jag misstänker att jag fått matförgiftning? osv.

 • 1Vad skall jag göra om jag märker hygieniska brister i ett livsmedelsföretag? Vem skall jag kontakta då jag upptäcker fel i förpackningspåskrifterna?

  Kontakta livsmedelstillsynen i den kommun, där företaget ligger. De kommunala hälsoinspektörerna kan vid behov ingripa i eventuella missförhållanden. Kontaktuppgifterna till livsmedelstillsynen i kommunerna finner du på:
  Kontakta lismedelstillsynen (öppnas i ny flik)

 • 2Var finner jag resultatet av inspektionen i en matbutik eller restaurang?

  Oiva-rapporten offentliggörs på denna webbplats och intill ingången till företaget som inspekterats, då konsumenten uträttar ärenden i företaget till exempel i butiken, restaurangen, kiosken, snabbmatstället, fabriksbutiken osv. Vid ingången publiceras alltid Oiva-rapporten från den senast inspektionen.

 • 3Varför hittar jag inte någon Oiva-rapport för företaget jag sökt i söktjänsten?

  Inspektioner som ingår i Oiva utförs enligt en tillsynsplan. Om du inte finner någon Oiva-rapport i tjänsten, har den planmässiga inspektionen i företaget du sökt sannolikt ännu inte utförts eller så har företaget bytt ägare. I tillsynsplanen har olika företag olika inspektionsfrekvens. I förhållande till verksamhetens omfattning och riskbenägenhet kan en del av företagen inspekteras flera gånger om året, men en del t.ex. endast en gång på tre år.

   

 • 4Utförs inspektionerna som ingår i Oiva i företagen utan förhandsanmälan?

  Inspektionerna utförs som lagstiftningen förutsätter i regel utan förhandsanmälan. Bestämmelserna tillåter ändå förhandsanmälan i sådana fall, då det är ändamålsenligt med tanke på genomförandet av inspektionen. I sådana objekt, där inspektionstidpunkten överenskommits i förväg, har man i allmänhet för avsikt att utreda sådana frågor, som klarnar endast då de ansvariga personerna befinner sig på plats. Inspektionen som följer på denna inspektion utförs ofta utan förhandsanmälan.

  Det förekommer ändå sådana objekt, som alltid informeras om inspektionen. Sådana objekt är bl.a. objekt, där det är omöjligt att inspektören rör sig på egen hand. Objekten som informeras om inspektionen i förväg är ändå så pass stora, att man där vanligen inte retroaktivt hinner vidta sådana korrigerande åtgärder, som inte skulle uppdagas under inspektionen.

 • 5Hur fastställs inspektionsresultatet? Varför är inspektionsresultatet inte ett medelvärde av de erhållna vitsorden?

  Resultatet av inspektionen bestäms utgående från det sämsta vitsordet på de inspekterade sakerna. Vitsorden kan inte vara medelvärden av de erhållna resultaten, eftersom nivån på hygienen inte kan följas genomsnittligt. Om till exempel fem av proverna som tagits av en och samma mat är rena, men matförgiftningsbakterier påträffas i ett prov, gör detta inte maten ätlig i genomsnitt.

 • 6Måste en livsmedelsarbetare ta bort sina smycken i och med Oiva?

  Kraven i lagstiftningen är de samma som före Oiva, eftersom Oiva bygger på nuvarande, gällande bestämmelser. I livsmedelsarbete skall piercingar och andra smycken alltid tas bort eller täckas över med lämplig skyddsklädsel, om man hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel. Om man inte hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel, är det egentligen inte förbjudet att använda smycken om smyckena inte äventyrar livsmedelssäkerheten. Användning av smycken är ändå inte att rekommendera i livsmedelsarbete.

 • 7Får en livsmedelsarbetare ha tatueringar? Måste tatueringar täckas över i och med Oiva?

  Lagstiftningen är den samma som före Oiva. Om en person som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel har en tatuering, men huden är hel på det område där tatueringen ligger, behöver tatueringen inte täckas över. Om det förekommer ett sår på huden eller huden i övrigt är skadad, måste området täckas över så att mikrober inte har möjlighet att sprida sig. Då tatueringen läkt ordentligt och är täckt av frisk hud, orsakar den inte någon liknande hygienrisk som piercingar. Därför behöver tatueringar inte förbjudas hos livsmedelsarbetare av hygieniska skäl.

 • 8Hur ser rapporten som sätts på förtagets dörr ut? Är det en smildekal?

  YIntill ingången till företagen läggs fram en Oiva-rapport, som är likadan som den Oiva-rapport, som finns på webbplatsen oivahymy.fi. Rapporten har storleken A4 och den består oftast av endast en sida. Ett klistermärke med en enskild smilis kommer således inte att läggas fram intill ingången. En modell på Oiva-rapporten kan du se här.

 • 9Hur ser Oiva-rapporten ut och vad innehåller den?

  Oiva-rapporten innehåller flera vitsord i form av smilisar. Ur rapporten framgår såväl resultatet av inspektionen som alla smilisar som företaget fått om olika sakhelheter under den inspektionen. Från och med år 2016 mängden inspekterade saker och deras resultat i siffror till exempel Utmärkt 9 st, Bra 1 st osv.

  I Oiva-rapporten ingår också skriftliga Oiva-observationer som förklarar varför vitsordet på en viss sak inte var Utmärkt. Av Oiva-rapporten framgår också inspektionsresultatet för de två föregående gångerna. En modellrapport och tips om hur du tolkar rapporten finner du här.

 • 10Hur väljs punkterna som visas i Oiva-rapporten ut för kontroll?

  Under varje inspektionsbesök kontrolleras de saker, som ansetts vara förknippade med den största livsmedelssäkerhetsrisken i ifrågavarande företag. Till dem kan höra bl.a. den dagliga renheten och snyggheten, hanteringen av temperaturerna och hygienrutinerna, ibland är det tex. förpackningspåskrifterna som inspekteras. De övriga punkterna kontrolleras en gång på tre år eller i sådana fall, då ett missförhållande uppdagas i dem under inspektionen. Se sakhelheterna som inspekteras här.

 • 11Varför är Oiva-rapporten längre för vissa företag än för andra?

  Längden på Oiva-rapporten för olika företag varierar, eftersom inspektörerna kontrollerar de punkter som skall kontrolleras en gång på tre år enligt olika tidtabeller. Alla saker som skall kontrolleras vid varje inspektionsbesök ingår inte heller i varje företags verksamhet. Om det i en butik till exempel inte alls finns någon betjäningsdisk, kan en punkt som hänför sig till betjäningslinjerna inte kontrolleras i företaget.

 • 12Är skor som glömts på golvet en livsmedelssäkerhetsrisk?

  Skor och andra saker som under dagen lämnats kvar på golvet i omklädningsrummet påverkar inte livsmedelssäkerheten. Vid långvarig förvaring försvårar däremot saker på golvet rengöringen av golven och utrymmena och kan påverka så den hygieniska nivån i företaget och eventuellt också livsmedelssäkerheten.

 • 13Är en mopp i hinken en livsmedelssäkerhetsrisk?

  En mopp i hinken utgör inte automatiskt någon livsmedelssäkerhetsrisk. Under den tid på dagen då städning utförs innebär det ingen risk. Om moppen däremot långvarigt förvaras i hinken, även om denna är tom, har moppen inte möjlighet att torka ordentligt. Då sprider moppen bakterier i livsmedelslokalen under städningen. Smutsigt tvättvatten utgör också en risk.

 • 14Varför har ett företag fått smilisen bra och inte utmärkt?

  I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Man vill ändå berätta för konsumenten att resultatet inte är utmärkt med tanke på efterföljandet av lagen.

 • 15Onko oivallisen hymyn saaneen ravintolan ruoka parempaa? Är maten godare i en restaurang som fått utmärkt-smilis?

  Oiva-systemet tar inte ställning till hur maten smakar. Oiva berättar om företagets hygien och produktsäkerhet är i ordning.

Ändrat 2.3.2023