Vid ingången till livsmedelslokalen

  • Rapporten skall offentliggöras intill ingången, i omedelbar närhet av ingången eller på en annan plats då konsumenten uträttar ärenden i livsmedelslokalen. Med ingång avses ytterdörren eller i stora byggnadskomplex och skolor, dörren som leder till företaget eller någon annan ingång eller andra för ändamålet lämpliga lokaler i företaget.
  • Rapporten placeras så, att den är på lämplig höjd och lätt att läsa för konsumenterna. Meningen är att konsumenten kan bekanta sig med rapporten innan han eller hon bestämmer sig för att gå in i företaget.
  • Rapporten som läggs fram är den ursprungliga Oiva-rapporten som levereras per post tillsammans med inspektionsprotokollet. Oiva-rapporten läggs fram genast då den levererats till företaget.
  • Om flera inspektioner, såsom en förnyad inspektion, gjorts i ett företag, läggs den senaste Oiva-rapporten fram intill ingången. Gamla rapporter behöver inte läggas fram.
  • Om företaget nyss inspekterats, postas rapporten till företaget inom tio arbetsdagar.
  • Om någon inspektion enligt Oiva inte ännu gjorts i ett företag, offentliggörs Oiva-rapporten över nästa inspektion.
  • Om ett företag har t.ex. flera ingångar, läggs Oiva-rapporten fram intill huvudingången. Om företagets ingångar är lika flitigt använda, kan företaget självt bestämma intill vilken ingång Oiva-rapporten placeras.
  • Företagen, i vilka det ännu inte gjorts någon inspektion enligt Oiva, kan om de så vill intill ingången till företaget lägga fram anmälning om att de omfattas av livsmedelstillsynen. Denna anmälning ersätts med Oiva-rapporten som erhålls då den första inspektionen enligt Oiva gjorts i företaget.
  • Om Oiva-rapporten kommit bort eller annars blivit förstörd kontaktar, ta kontakt med inspektören eller eller dennas tillsynsenhet och de dem leverera Oiva-rapporten på nytt.
Ändrat 26.9.2016