Vitsorden

Skalan i korthet: Då Oiva-rapporten ler, lite eller brett, då fann inspektionen inga missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Företagarn hanterar verksamhetens risker. Då saken inte ler har under inspektinen konstaterats sak, som är en risk för konsumentet eller vilseleder konsumenten. Saken ska då rättas till dvs. göras lagenlig.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.

  • Företagaren hanterar överraskande och slumpmässiga missförhållanden och hanterar tillrättaläggandet av dem med hjälp av sin egenkontroll

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten

  • Företagaren: korrigeras självmant
  • Inspektören: anmärkningen, ingen tidsfrist, kontrolleras i samband med den regelbunden kontrollen

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

  • Företagaren: korrigeras inom tidsfristen
  • Inspektören: skriftlig uppmaning med tidsfrist eller administrativa tvångsmedel, kontroll av korrigeringen förutsätts

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.

  • Företagaren: korrigeras omedelbart
  • Inspektören: skyndsam, administrativa tvångsmedel används, kontroll av korrigeringen förutsätts
Ändrat 21.10.2019