Anvisningar till företagen

Anvisning om Systemet Oiva för offentliggörandet av livsmedelstillsynsinformationen.

Plock från anvisningen:

  • Oiva-rapporterna offentliggörs av den kommunala livsmedelstillsynen. Livsmedelsverket kan inte ta bort en rapport som offentliggjorts på webbplatsen Oivahymy.fi eller göra ändringar i denna. Oivahymy.fi som Livsmedelsverket upprätthåller är en gemensam plattform för att rapporterna som riktats till konsumenterna skall finnas på ett och samma ställe.
  • Den kommunala livsmedelstillsynen skriver ut rapporterna och svarar juridiskt för innehållet i den Oiva-rapport som offentliggörs. Då du får en Oiva-rapport och en inspektionsrapport per post bör du kontrollera att de motsvarar innehållet i den inspektion som gjorts i ditt företag. Om du märker ett fel i rapporten, ta kontakt direkt till den livsmedelstillsynsmyndighet, som utfört inspektionen. Korrekta kontaktuppgifter finner du i inspektionsrapporten som sänds till dig per post.
  • Då missförhållanden konstateras, skall inspektören berätta vad som skall rättas till. Vid behov ger inspektören också företagaren handledning och råd. På Oiva-rapporten visas vitsordet Bör korrigeras eller Dålig tills det konstaterats att missförhållandet rättats till.
  • I anslutning till vitsorden Bör korrigeras skall inspektören också överenskomma om en utsatt tid, inom vilken missförhållandena skall rättas till. Kontrollera i inspektionsrapporten om en utsatt tid för tillrättaläggande av missförhållandet getts i anslutning till vitsorden bör korrigeras. Om ett tillrättaläggande av missförhållandet kräver att en tillrättaläggningsplan först utarbetas, överenskoms under inspektionen en utsatt tid för utarbetande av tillrättaläggningsplanen.
  • Då vitsordet är dålig skall inspektören tillgripa sådana tvångsmedel, som avses i livsmedelslagen, för att rätta till missförhållandet. I inspektionsrapporten skall finnas ett omnämnande om att tvångsmedel tillgripits.
  • Oiva-observationen, som visas i Oiva-rapportens offentliga del, är en till konsumenten riktad kort förklaring på det, varför saken som kontrollerats under inspektionen inte varit utmärkt. Den är inte avsedd att vara någon detaljerad utredning över observationerna som gjorts.
  • I detalj skall sakerna och missförhållandena som framkommer under inspektionen antecknas i inspektionsrapporten, som skickas endast till företagaren. Om saker som hör hemma i inspektionsrapporten antecknats i den offentliggjorda Oiva-rapporten, ska företagaren kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten som utfört inspektionen eller dennas tillsynsenhet.
  • Oiva-vitsorden och åtgärderna för företagare och inspektör presenteras på denna sida.
  • Guider och blanketter för foretagaren livsmedelsbranschen sidan finns en samling av de anvisningar och blanketter som de kommunala livsmedelstillsynsinspektörerna och företagare behöver i sitt arbete.
Ändrat 7.7.2020