Allmänt om Oiva

Anvisning om Systemet Oiva för offentliggörandet av livsmedelstillsynsinformationen.

Plock från anvisningen:

 • Oiva-rapporterna offentliggörs av den kommunala livsmedelstillsynen. Livsmedelsverket kan inte ta bort en rapport som offentliggjorts på webbplatsen Oivahymy.fi eller göra ändringar i denna. Oivahymy.fi som Livsmedelsverket upprätthåller är en gemensam plattform för att rapporterna som riktats till konsumenterna skall finnas på ett och samma ställe.
 • Den kommunala livsmedelstillsynen skriver ut rapporterna och svarar juridiskt för innehållet i den Oiva-rapport som offentliggörs. Då du får en Oiva-rapport och en inspektionsrapport per post bör du kontrollera att de motsvarar innehållet i den inspektion som gjorts i ditt företag. Om du märker ett fel i rapporten, ta kontakt direkt till den livsmedelstillsynsmyndighet, som utfört inspektionen. Korrekta kontaktuppgifter finner du i inspektionsrapporten som sänds till dig per post.
 • Då missförhållanden konstateras, skall inspektören berätta vad som skall rättas till. Vid behov ger inspektören också företagaren handledning och råd. På Oiva-rapporten visas vitsordet Bör korrigeras eller Dålig tills det konstaterats att missförhållandet rättats till.
 • I anslutning till vitsorden Bör korrigeras skall inspektören också överenskomma om en utsatt tid, inom vilken missförhållandena skall rättas till. Kontrollera i inspektionsrapporten om en utsatt tid för tillrättaläggande av missförhållandet getts i anslutning till vitsorden bör korrigeras. Om ett tillrättaläggande av missförhållandet kräver att en tillrättaläggningsplan först utarbetas, överenskoms under inspektionen en utsatt tid för utarbetande av tillrättaläggningsplanen.
 • Då vitsordet är dålig skall inspektören tillgripa sådana tvångsmedel, som avses i livsmedelslagen, för att rätta till missförhållandet. I inspektionsrapporten skall finnas ett omnämnande om att tvångsmedel tillgripits.
 • Oiva-observationen, som visas i Oiva-rapportens offentliga del, är en till konsumenten riktad kort förklaring på det, varför saken som kontrollerats under inspektionen inte varit utmärkt. Den är inte avsedd att vara någon detaljerad utredning över observationerna som gjorts.
 • I detalj skall sakerna och missförhållandena som framkommer under inspektionen antecknas i inspektionsrapporten, som skickas endast till företagaren. Om saker som hör hemma i inspektionsrapporten antecknats i den offentliggjorda Oiva-rapporten, ska företagaren kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten som utfört inspektionen eller dennas tillsynsenhet.
 • Guider och blanketter för foretagaren livsmedelsbranschen sidan finns en samling av de anvisningar och blanketter som de kommunala livsmedelstillsynsinspektörerna och företagare behöver i sitt arbete.

Vitsorden

Skalan i korthet: Då Oiva-rapporten ler, lite eller brett, då fann inspektionen inga missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Företagarn hanterar verksamhetens risker. Då saken inte ler har under inspektinen konstaterats sak, som är en risk för konsumentet eller vilseleder konsumenten. Saken ska då rättas till dvs. göras lagenlig.


Utmärkt:Verksamheten motsvarar kraven.

 • Företagaren hanterar överraskande och slumpmässiga missförhållanden och hanterar tillrättaläggandet av dem med hjälp av sin egenkontroll
Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten

 • Företagaren: korrigeras självmant
 • Inspektören: anmärkningen, ingen tidsfrist, kontrolleras i samband med den regelbunden kontrollen
Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

 • Företagaren: korrigeras inom tidsfristen
 • Inspektören: skriftlig uppmaning med tidsfrist eller administrativa tvångsmedel, kontroll av korrigeringen förutsätts
Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.

 • Företagaren: korrigeras omedelbart
 • Inspektören: skyndsam, administrativa tvångsmedel används, kontroll av korrigeringen förutsätts
Ändrat 17.5.2023